On localitzar a l’efecte de l’IVA les prestacions de serveis quan ens trobem en un context internacional és de gran rellevància. En aquest sentit i generalment, en l’IVA els serveis prestats entre empresaris (B2B) es localitzen en seu del destinatari. No obstant això, la clàusula de tancament fa una excepció a la…

      La normativa de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) preveu dos règims diferents que permeten deixar exempts de tributació a Espanya una part del sou d’aquells treballadors que s’han de desplaçar a l’estranger per desenvolupar el seu treball. No obstant, si bé el règim previst per l’article 7p de…

    A la fi de 2018 entrava en vigor la Llei 11/2018, de 28 de desembre, que transposava la Directiva sobre la divulgació d’informació no financera i diversitat per part de determinades grans empreses i grups. Mitjançant aquesta Llei s’obliga als administradors d’aquestes entitats mercantils a elaborar un estat d’informació no financera (EINF), que…

    A partir del 1 de enero de 2020, entrarán en vigor las medidas sobre el IVA en el tráfico intracomunitario que relacionamos a continuación. España debería incorporar estas reglas a su legislación interna antes de la citada fecha, sin embargo, entendemos que la actual situación política hará difícil que dicho plazo se cumpla….

    Les autoritats fiscals espanyoles imposen des de ja fa anys a empreses establertes fora de la UE que vulguin operar a Espanya l’obligació de nomenar un representant fiscal amb domicili a Espanya que els representi en les seves relacions amb l’Administració Tributària. Aquesta obligació suposa, entre altres, un sobrecost important per a aquestes…

  Finalmente, y después de varios años, EEUU ha ratificado el Protocolo que modifica el Convenio para evitar la doble imposición suscrito con España. En líneas generales, el nuevo Protocolo reduce considerablemente la tributación en el Estado de la fuente de la renta, incorpora medidas para luchar contra la evasión fiscal y amplía la coordinación…

  La Comissió demana a Espanya que se suprimeixi l’obligació imposada als contribuents no residents de nomenar un representant fiscal La Comissió Europea ha decidit a data 25 de juliol de 2019 enviar un dictamen motivat a Espanya per obligar als contribuents no residents a designar, en determinats casos, un representant fiscal amb domicili a…

  Hemos conocido recientemente el Dictamen que la Comisión Europea dirigió a España en febrero de 2017 en relación con la obligación de información respecto de los bienes y derechos situados en el extranjero  (“Modelo 720”). Éste insta a las autoridades fiscales españolas a adoptar, en el plazo de dos meses,  las medidas necesarias  para adecuar la…