ASSESSORAMENT I GESTIÓ COMPTABLE

  • Paquet de Consolidació i reporting financer
  • Comptabilitat General: PGC, IRFS, US GAAP, UK GAAP, HGB alemany
  • Elaboració d’estats financers anuals
  • Legalització de llibres oficials comptables
  • Preparació de comptabilitat global tant amb software local com del grup internacional
  • Adaptació de comptabilitat del grup internacional a requisits locals per al tancament comptable
  • Comptabilitat Analítica
  • Tresoreria y Facturació
  • Declaració d’impostos
  • Revisions comptables