A continuación le informamos de la previsión de aumento de costes de seguridad social para la empresas y personas trabajadoras para el próximo año en España. El Gobierno ha presentado los presupuestos generales del Estado (PGE) para 2023 en los que los ingresos a la Seguridad Social aumentarán un 12,8%. Parte muy importante de este incremento…

  Reial Decret-Llei 112020_COVID19_CAT El Reial Decret-Llei 11/2020, d’1 d’abril de 2020, estableix un nou paquet de mesures de caràcter social dirigides al suport a treballadors, consumidors, famílies i col·lectius vulnerables, així com actuacions encaminades a donar suport a empreses i autònoms. Pel que fa a les implicacions en l’àmbit Laboral destacarem: Moratòria Cotitzacions Seguretat…

A continuació, li detallem les novetats que afecten l’àmbit laboral publicades en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19: Caràcter preferent del treball a distància. S’han d’establir sistemes d’organització que permetin mantenir l’activitat per mecanismes alternatius, particularment per mitjà…

    Al març de 2019 es va publicar el Reial Decret Llei 6/2019, d’1 de març, de desenvolupament, entre d’altres, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, el qual instaura importants novetats per a garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones…