COVID19

El Govern ha aprovat un seguit de noves mesures fiscals, amb efectes a partir de 23 d’abril de 2020, entre les que destaquem les següents:

 

1. Reducció del tipus de l’IVA al 0% en determinats béns sanitaris.

 S’aplicarà el tipus del 0 per cent als lliuraments de béns, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns quan els destinataris que els reben  siguin hospitals, clíniques, i entitats de dret públic, o centres privats que tinguin caràcter social sense ànim de lucre. Aquesta mesura només serà aplicable fins el 31 de juliol de 2020, i afectarà a tot material sanitari establert a l’annex del Reial Decret, entre el que s’inclou el següent: respiradors, ventiladors, mascaretes, guants, gorres, termòmetres, sabó per al rentat de mans i llits hospitalaris, entre d’altres.

 

Pel que fa als requisits formals, s’estableix que la factura haurà d’indicar que l’operació està exempta, si bé, això no afectarà ni limitarà el dret a la deducció de l’IVA suportat pel subjecte passiu que realitza l’operació.

 

2. Possibilitat de calcular els pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats, en base a l’article 40.3 de la LIS.

 

a) Les entitats amb un volum de facturació no superior a 600.000 euros en l’exercici de 2019 i que estiguin acollides a l’article 40.2 de la LIS pel que fa al càlcul del pagament fraccionat, per als exercicis fiscals iniciats a partir de l’1 de gener de 2020, i, exclusivament per als pagaments fraccionats d’aquest exercici, poden realitzar el càlcul sobre la part de la base imposable dels períodes 3, 9 i 11 primers mesos. És a dir, poden optar per calcular els seus pagaments fraccionats d’acord amb la modalitat que preveu l’article 40.3 de la LIS. Aquest canvi de modalitat pot realitzar-se amb efectes per a (i) el pagament fraccionat la presentació del qual s’hagi posposat al 20 de maig i (ii) els pagaments fraccionats que s’hagin de presentar a l’octubre i desembre 2020.

 

b) Les entitats amb un volum de facturació no superior a 6.000.000 euros en l’exercici 2019, també poden acollir-se a la modalitat de l’article 40.3 de la Llei, però només per als pagaments fraccionats que s’hagin de presentar durant l’octubre i desembre 2020.

 

Aquesta possibilitat de canviar la modalitat de càlcul del pagament fraccionat no pot aplicar-se a les entitats que tributin en règim de consolidació fiscal.

 

3. Ampliació dels terminis tributaris fins el 30 de maig de 2020.

(Anteriorment fins el 30 d’abril i 20 de maig)

 

a) Suspensió de terminis a l’àmbit tributari

  1. Queden suspesos els terminis de prescripció i caducitat dels procediments tributaris fins a 30 de maig.
  2. El termini d’1 mes per a la presentació i interposició dels recursos de reposició o reclamacions economicoadministratives es reprendrà a partir de l’1 de juny.
  3. Així mateix, queda suspès fins a 30 de maig el còmput dels terminis per atendre requeriments tributaris, presentació d’al·legacions en procediments de comprovació o sancionadors i sol·licituds d’informació de transcendència tributària, entre altres.

 

b) Ampliació del termini per a efectuar el pagament de deutes tributaris

  1. S’amplia el termini fins el 30 de maig per a l’ingrés de liquidacions practicades per l’Administració (per exemple, les cartes de pagament).

 

Per a tots els supòsits anteriors, el venciment s’entén prorrogat per defecte, sense necessitat d’efectuar instància de sol·licitud per part de l’interessat. No obstant, si el contribuent atengués al requeriment o sol·licitud d’informació amb transcendència tributària o presentés les seves al·legacions, es considerarà evacuat el tràmit.

Aquesta ampliació només s’aplicarà per als supòsits en què la norma general concedeixi un termini inferior al 30 de maig, en cas contrari, aquest és aplicable

 

AUTORA:
Ana Bueno, Assesora Fiscal, Madrid
abueno@bovemontero.com