COVID19

 

Amb data 18 de març s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 que ha entrat en vigor en la mateixa data de la publicació. A continuació, els resumim les mesures més rellevants d’aquest Reial decret llei en l’àmbit fiscal. 

 

 1. Atribució de competències per al despatx duaner: 

  El titular del Departament de Duanes i Impostos Especials de l’Agència Estatal d’Administració Tributària pot acordar que el procediment de declaració, i el despatx duaner que aquell inclou, sigui realitzat per qualsevol òrgan o funcionari de l’Àrea de Duanes i Impostos Especials. Aquesta mesura agilitzarà les importacions i exportacions permetent que el despatx sigui realitzat a través de les aplicacions informàtiques existents sense necessitat de modificació de les mateixes per qualsevol òrgan o funcionari de l’Àrea de Duanes i Impostos Especials

 

 1. Suspensió de terminis en l’àmbit tributari: 

  Es flexibilitzen els terminis en el cas de deutes tributaris resultants de liquidacions practicades per l’Administració 

  a) Pel que fa als terminis ja iniciats i que no hagin conclòs a l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret-Llei, s’ampliaran fins el 30 d’abril de 2020 

  b) Pel que fa als terminis que es comuniquin a partir de l’entrada en vigor d’aquesta mesura s’estenen fins el 20 de maig de 2020, llevat que l’atorgat per la norma general sigui més gran, i en aquest cas aquest és aplicable

 

Aquesta ampliació de terminis afectarà a les següents situacions:

 • Els terminis de pagament del deute tributari resultants de liquidacions practicades per l’Administració (en període voluntari i executiu),
 • Els venciments dels terminis i fraccions dels acords d’ajornament i fraccionament concedits,
 • Els terminis relacionats amb el desenvolupament de les subhastes i adjudicació de béns,
 • Els terminis per atendre els requeriments, diligències d’embargament i sollicituds d’informació amb transcendència tributària, per formular al·legacions davant actes d’obertura d’aquest tràmit o d’audiència, dictats en procediments d’aplicació dels tributs.
 • En el cas a) anterior també afectarà aquesta suspensió als procediments sancionadors o de declaració de nullitat, devolució d’ingressos indeguts i rectificació d’errors materials i de revocació.
 • Addicionalment, en el si del procediment administratiu de constrenyiment, no es procedirà a l’execució de garanties que recaiguin sobre béns immobles de l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret-Llei i fins al dia 30 d’abril de 2020.
 • Els terminis per atendre els requeriments i sollicituds d’informació formulats per la Direcció General de Cadastre que es trobin en termini de contestació a l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret-Llei s’amplien fins el 30 d’abril de 2020.
 • Si l’obligat tributari, no obstant la possibilitat d’acollir-se a l’ampliació dels terminis dels apartats anteriors o sense fer reserva expressa a aquest dret, atengués el requeriment o sollicitud d’informació amb transcendència tributària o presentés les seves al·legacions, es considerarà evacuat el tràmit.

 

Casos als quals no afecta la suspensió de terminis aprovada:

 • Al pagament dels deutes tributaris resultants d’una autoliquidació, que hauran de pagar-se en els terminis que estableixi la normativa de cada tribut.
 • Al pagament dels deutes tributaris duaners i fiscals derivats d’operacions de comerç exterior s’han de pagar en el termini establert per la seva pròpia normativa. Tampoc afectarà les especialitats previstes per la normativa duanera en matèria de terminis per formular al·legacions i atendre requeriments.
 • Al pagament dels deutes que hagin d’abonar mitjançant efectes timbrats
 • Al termini de presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries

 

Altres efectes del període comprès des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei fins al 30 d’abril de 2020. No computarà el termini als efectes següents:

 • A la durada màxima dels procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió tramitats per l’Agència Estatal d’Administració Tributària, si bé durant el període podrà l’Administració impulsar, ordenar i realitzar els tràmits imprescindibles.
 • Al còmput a efectes dels terminis de prescripció que estableix l’article 66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ni a l’efecte dels terminis de caducitat. En el recurs de reposició i en els procediments economicoadministratius, s’entendran notificades les resolucions que els posin fi quan s’acrediti un intent de notificació de la resolució entre l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei i el 30 d’abril de 2020. El termini per a interposar recursos o reclamacions econòmic-administratives davant actes tributaris, així com per recórrer en via administrativa les resolucions dictades en els procediments economicoadministratius, no s’iniciarà fins conclòs el període, o fins que s’hagi produït la notificació a els termes de la Secció Tercera del Capítol II del Títol III de la Llei 58/2003, de 17 de desembre General Tributària, si aquesta última s’hagués produït amb posterioritat a aquell moment.
 • Al còmput a efectes de la durada màxima dels procediments iniciats d’ofici per la Direcció General de Cadastre, si bé durant el període podrà l’Administració impulsar, ordenar i realitzar els tràmits imprescindibles.

 

 1. Modificació del text refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre.
  S’afegeix un nou número 23 a l’article 45.IB) del text refós de la Llei de l’Impost per establir que estaran exemptes de la quota gradual de documents notarials de la modalitat d’actes jurídics documentats de l’ITPyAJD les escriptures que formalitzen novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris realitzats a l’empara del Reial Decret-Llei.