COVID19

 

Amb data 18 de març s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 que ha entrat en vigor en la mateixa data de la publicació. A continuació, els resumim les mesures més rellevants d’aquest Reial decret llei en l’àmbit mercantil, que afecten les entitats jurídiques de Dret privat.

 

 • Sessions i / o reunions dels òrgans de govern i d’administració:

  Celebració: Encara que no estigui previst en els estatuts, les sessions dels òrgans de govern i d’administració d’associacions, societats civils, mercantils, societats cooperatives i patronat de les fundacions podran celebrar-se per videoconferència que asseguri l’autenticitat i la connexió bilateral amb imatge i so dels assistents en remot. La sessió s’entendrà celebrada al domicili de la persona jurídica.

  Votació: Els acords podran votar-se per escrit i sempre que ho decideixi el president, i s’han d’adoptar així quan ho sol·licitin, al menys, dos dels membres de l’òrgan. La sessió s’entendrà celebrada al domicili social.

 • Canvis en la formulació i aprovació de Comptes Anuals d’entitats mercantils

  Formulació: Queda suspès el termini de tres mesos a comptar des del tancament de l’exercici social per a que l’òrgan de govern o d’administració de la persona jurídica formuli els Comptes Anuals fins que finalitzi l’estat d’alarma. Es reprendrà de nou per uns altres tres mesos a comptar de la data de finalització de l’estat d’alarma. Aquesta suspensió afecta tant a Comptes Anuals ordinàries, abreujades, individuals o consolidades i, si fos legalment exigible, a l’informe de gestió.
  En el cas que els Comptes Anuals ja haguessin estat formulats en la data de la declaració de l’estat d’alarma, el termini de verificació comptable d’aquests Comptes, si l’auditoria fos obligatòria, s’entendrà prorrogat per dos mesos a comptar des de que finalitzi el estat d’alarma.

  Aprovació: La junta general es reunirà necessàriament dins dels tres mesos següents a comptar des de que finalitzi el termini per formular els Comptes Anuals.
  Si la convocatòria de la Junta General s’hagués publicat abans de la declaració de l’estat d’alarma, però el dia de la celebració fos posterior a aquesta declaració, l’òrgan d’administració podrà modificar el lloc i l’hora prevists o revocar l’acord de convocatòria mitjançant anunci publicat amb antelació mínima de quaranta-vuit hores a la pàgina web de la societat o, si no, en el Butlletí Oficial de l’Estat. En el supòsit de cancel·lació de convocatòria, l’òrgan d’administració haurà de procedir a una nova convocatòria dins del mes següent a la data en què hagi finalitzat l’estat d’alarma.Amb els corresponents canvis en els comptes anuals que aquests dos aspectes puguin suposar.

 

 • Assistència de notari a junta de socis : Si el notari fos requerit perquè assisteixi a una junta general de socis i aixequi acta de la reunió, podrà utilitzar mitjans de comunicació a distància en temps real que garanteixin adequadament el compliment de la seva actuació notarial.

 

 • Dret de separació de socis d’entitats mercantils: Encara que concorrin causa legal o estatutària, no es podrà exercir el dret de separació fins que finalitzi l’estat d’alarma i les pròrrogues de la mateixa que, si s’escau s’acordin.

 

 • Reintegrament de les aportacions de socis en cooperatives: El reintegrament de les aportacions als socis en cooperatives que causin baixa durant la vigència de l’estat d’alarma, queda prorrogat fins que transcorrin sis mesos a comptar des que finalitzi l’estat d’alarma.

 

 • Dissolució de societat
 • Per transcurs del terme de durada de la societat fixat en els estatuts: no es produirà la dissolució de ple dret fins que transcorrin dos mesos a comptar des que finalitzi aquest estat.
 • Per causa legal o estatutària de dissolució: en el cas que, abans de la declaració de l’estat d’alarma i durant la vigència d’aquest estat, hi hagi causa legal o estatutària de dissolució de la societat, el termini legal per a la convocatòria per l’òrgan d’administració de la junta general de socis perquè adoptin l’acord de dissolució, se suspèn fins que finalitzi aquest estat d’alarma.
 • Si la causa legal o estatutària de dissolució hagués esdevingut durant la vigència de l’estat d’alarma, els administradors no respondran dels deutes socials contrets durant la vigència d’aquest període d’estat d’alarma.

 

 • Suspensió del termini de caducitat dels assentaments del registre: Durant la vigència de l’estat d’alarma, i pròrrogues que es puguin acordar, es suspèn el termini de caducitat dels assentaments de presentació, de les anotacions preventives, de les mencions, de notes marginals i de qualsevols altres assentaments registrals susceptibles de cancel·lació pel transcurs de el temps. El còmput de terminis es reprendrà a l’endemà de la finalització de l’estat d’alarma o de la seva pròrroga.

 

 • Termini del deure de sol·licitud de concurs

  Mentre estigui vigent l’estat d’alarma, el deutor que es trobi en estat d’insolvència no tindrà el deure de sol·licitar la declaració de concurs. Fins que transcorrin dos mesos des de la finalització de l’estat d’alarma, els jutges no admetran a tràmit les sol·licituds de concurs o durant aquests dos mesos.

  Si s’hagués presentat sol·licitud de concurs voluntari, aquest s’admetrà a tràmit amb preferència, encara que fora de data posterior.Tampoc tindrà el deure de sol·licitar la declaració de concurs, durant la vigència de l’estat d’alarma, i encara que hagi vençut el termini a què es refereix l’art. 5 bis de la Llei Concursal, el deutor que hauria comunicat al jutjat competent:

 • La iniciació de negociacions amb els creditors per arribar a un acord de refinançament.
 • Un acord extrajudicial de pagaments.
 • Per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni.

 

L’equip de Bové Montero y Asociados segueix treballant de forma remota i està a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte que pugui tenir al respecte i seguir donant-li suport en tot allò que necessiti.