EINF

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha presentat l’informe de supervisió dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2018. En l’apartat que dedica a l’estat d’informació no financera (EINF) es posa de manifest que 13 companyies van presentar excepcions en l’informe de verificació, mentre que a tres entitats més se’ls requeria informació suplementària i es remetia una sèrie de recomanacions a altres 25 per a la seva consideració en l’elaboració del EINF a partir del pròxim exercici. Malgrat aquests guarismes, la CNMV no deixa d’admetre que “s’ha observat una millora en la qualitat” d’aquesta informació, al mateix temps que estimula a les entitats a “seguir en aquesta línia”.

 

Recordem que l’entrada en vigor de la Llei 11/2018, de 28 de desembre, de transposició de la Directiva sobre la divulgació d’informació no financera i diversitat per part de determinades grans empreses i grups, obliga als administradors d’aquestes entitats mercantils a elaborar un EINF, és a dir, un document unit als comptes anuals sotmès a l’obligació de verificació per part d’un tercer independent.

Però no ens cenyim únicament a la dimensió normativa de l’assumpte. Perquè en un context de creixent importància de la sostenibilitat i de la responsabilitat social empresarial, l’EINF suposa una eina òptima perquè el desenvolupament de tots dos vectors en l’àmbit empresarial es projecti amb força la societat en el seu conjunt. Sense oblidar que aquesta informació ja representa un criteri de decisió fonamental en l’estratègia i en les decisions dels inversors i altres grups d’interès en relació amb les empreses.

Sigui com sigui, per als exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2018, les entitats o grups consolidats obligats a elaborar-ho són aquells que compleixin els següents dos requisits:
1) Que la plantilla mitjana durant l’exercici sigui superior a 500 persones i
2) Que es tracti d’entitats d’interès públic o entitats que compleixin dos dels següents tres requisits al llarg de dos exercicis consecutius: un actiu total superior a 20 milions d’euros; un import net de la xifra de negocis superior a 40 milions d’euros; o una plantilla mitjana superior a 500 persones.

Assenyalar que per als exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2021 (inclòs) el requisit relatiu a la plantilla es redueix a 250 empleats.

A grans trets, l’EINF resumeix les polítiques sobre responsabilitat social corporativa de l’entitat. En concret, el document ha de contenir informació relativa, almenys, a qüestions mediambientals, socials i relatives al personal, sobre el respecte als drets humans i sobre la lluita contra la corrupció i el suborn. I inclourà també informació sobre els compromisos de l’empresa amb el desenvolupament sostenible, la subcontractació i proveïdors, els consumidors, la informació fiscal i qualsevol altra informació que sigui significativa, al mateix temps que es faciliten indicadors clau per a cadascuna de les matèries.

Referent als grups consolidats, les entitats dependents espanyoles no hauran d’elaborar aquest document sempre que l’EINF del grup contingui tota la informació prevista a la Directiva. No obstant això, la filial espanyola (o el subgrup espanyol) estarà obligada a publicar l’EINF d’acord amb la normativa espanyola.

I com que la normativa espanyola inclou més obligacions d’informació que les previstes a l’esmentada Directiva, en el cas de grups consolidats amb entitats dominants situades a l’estranger, la filial espanyola (o el subgrup espanyol) haurà d’elaborar
a) un EINF individual complet que s’ajusti a la normativa espanyola o bé
b) un EINF individual parcial que inclogui la informació complementària exigida per la normativa espanyola en comparació amb la Directiva.

Llegir article original aquí.

AUTOR:

Andreu Bové
Andreu Bové

Assessor Fiscal, Madrid
above@bovemontero.com

CategoryNotícies