COVID19

A continuació, li detallem les novetats que afecten l’àmbit laboral publicades en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19:

 • Caràcter preferent del treball a distància.

S’han d’establir sistemes d’organització que permetin mantenir l’activitat per mecanismes alternatius, particularment per mitjà de la feina a distància, sempre que sigui tècnica i raonablement possible. Aquestes mesures alternatives, particularment el treball a distància, hauran de ser prioritàries davant de la cessació temporal o reducció de l’activitat.

 • Dret d’adaptació de l’horari i reducció de jornada
 1. Les persones treballadores per compte d’altri que acreditin deures de cura respecte del cònjuge o parella de fet, així com respecte dels familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora, tindran dret a accedir a l’adaptació de la seva jornada i / o a la reducció de la mateixa, quan concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb les mesures per evitar la transmissió del COVID-19.
 2. La concreció inicial correspon a la persona treballadora, tant en el seu abast com en el seu contingut.
  El dret a l’adaptació de la jornada podrà referir-se a la distribució del temps de treball o a qualsevol altre aspecte de les condicions de treball. Pot consistir en canvi de torn, alteració d’horari, horari flexible, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions, canvi en la forma de prestació de la feina, incloent-hi la prestació de treball a distància, o en qualsevol altre canvi de condicions que estigués disponible a l’empresa o que pogués implantar-se de manera raonable i proporcionada.
 3. Les persones treballadores tenen dret a una reducció especial de la jornada de treball, amb la reducció proporcional del seu salari.
  La reducció de jornada especial s’ha de comunicar a l’empresa amb 24 hores d’antelació, i podrà arribar al 100% de la jornada si resultés necessari.
  En cas de reduccions de jornada que arribin a el 100% el dret de la persona treballadora haurà d’estar justificat i ser raonable i proporcionat en atenció a la situació de l’empresa.

 

 • Mesures de flexibilització dels mecanismes d’ajust temporal d’activitat per evitar acomiadaments.

Mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major.

 1. Les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en pèrdues d’activitat com a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l’estat d’alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament temporal de locals d’afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i / o les mercaderies, manca de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats, tindran la consideració de provinents d’una situació de força major.
 2. Especialitats, respecte del procediment recollit en la normativa reguladora:
  a) El procediment s’iniciarà mitjançant sol·licitud de l’empresa, que s’acompanyarà d’un informe relatiu a la vinculació de la pèrdua d’activitat com a conseqüència del COVID-19, així com, si és el cas, de la corresponent documentació acreditativa. L’empresa ha de comunicar la seva sol·licitud a les persones treballadores i traslladar l’informe anterior i la documentació acreditativa, en cas d’existir, a la representació d’aquestes.b) L’existència de força major ha de constatar l’autoritat laboral.c) La resolució de l’autoritat laboral es dictarà en el termini de cinc dies des de la sol·licitud, amb l’informe previ, si s’escau, de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i s’ha de limitar a constatar l’existència, quan sigui procedent, de la força major al·legada per l’empresa.

  d) L’empresa és qui prendrà la decisió sobre l’aplicació de mesures de suspensió dels contractes o reducció de jornada, que produiran efectes des de la data del fet causant de la força major.

  e) L’informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la sol·licitud del qual és potestativa per a l’autoritat laboral, s’evacuarà en el termini improrrogable de cinc dies.

Mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió i reducció de jornada per causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció.

 1. Especialitats, respecte del procediment recollit en la normativa reguladora:a) En el supòsit que no hi hagi representació legal de les persones treballadores, la comissió representativa d’aquestes per a la negociació el període de consultes estarà integrada pels sindicats més representatius del sector al que pertanyi l’empresa i amb legitimació per formar part de la comissió negociadora del conveni col·lectiu d’aplicació. La comissió estarà conformada per una persona per cada un dels sindicats que compleixin aquests requisits. En cas de no conformar-se aquesta representació, la comissió estarà integrada per tres treballadors de la pròpia empresa.
  En qualsevol dels supòsits anteriors, la comissió representativa ha d’estar constituïda en l’improrrogable termini de 5 dies.b) El període de consultes entre l’empresa i la representació de les persones treballadores o la comissió representativa prevista en el punt anterior no ha d’excedir el termini màxim de set dies.

  c) L’informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la sol·licitud del qual és potestativa per a l’autoritat laboral, s’evacuarà en el termini improrrogable de set dies.

 

Mesures extraordinàries en matèria de cotització en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major relacionats amb el COVID-19.

 1. En els expedients de suspensió de contractes i reducció de jornada autoritzats sobre la base de força major, deixarà de cotitzar el 100% l’aportació empresarial a la Seguretat Social, mentre duri el període de suspensió de contractes o reducció de jornada quan l’empresa, a 29 de febrer de 2020, tingués menys de 50 treballadors. Si l’empresa tingués 50 treballadors o més, l’exoneració de l’obligació de cotitzar arribarà al 75% de l’aportació empresarial.
 2. L’esmentada exoneració no tindrà efectes per als treballadors, mantenint-se la consideració d’aquest període com a efectivament cotitzat a tots els efectes

 

Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació

En els supòsits en què l’empresa decideixi la suspensió de contractes o la reducció temporal de la jornada de treball amb base en les circumstàncies extraordinàries que regula aquest Reial decret llei, el Servei Públic d’Ocupació Estatal:

a) El reconeixement del dret a la prestació contributiva per desocupació, a les persones treballadores afectades, encara que no tinguin el període d’ocupació cotitzada mínim necessari per a això.

b) No computar el temps en què es percebi la prestació per desocupació de nivell contributiu, als efectes de consumir els períodes màxims de percepció per a prestacions futures.

En tot cas, s’ha de reconèixer un nou dret a la prestació contributiva per desocupació, amb les següents especialitats respecte a la quantia i durada:

a) La base reguladora de la prestació serà la resultant de computar la mitja de les bases dels últims 180 dies cotitzats o, si no, del període de temps inferior, immediatament anterior a la situació legal de desocupació, treballats a l’empara de la relació laboral afectada per les circumstàncies extraordinàries que han originat directament la suspensió del contracte o la reducció de la jornada de treball.

b) La durada de la prestació s’estendrà fins a la finalització del període de suspensió del contracte de treball o de reducció temporal de la jornada de treball.

 

Salvaguarda de l’ocupació.

Les mesures extraordinàries en l’àmbit laboral que preveu el Reial decret llei 8/2020 estaran subjectes al compromís de l’empresa de mantenir l’ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l’activitat.

 

Vigència.

Les mesures previstes el present Reial Decret-Llei mantindran la vigència durant el termini d’un mes des de la seva entrada en vigor, sense perjudici de que, prèvia avaluació de la situació, es pugui prorrogar la seva durada pel Govern mitjançant un Reial Decret-Llei. No obstant, això, aquelles mesures que preveu aquest Reial Decret-Llei que tenen termini determinat de durada s’han de subjectar a aquest.

 

Des del Departament Laboral de Bové Montero y Asociados us facilitarem tota la informació i ajuda necessària per gestionar les situacions que s’originin.

José Luis Gómez
Gerent Laboral, Barcelona
Email: jlgomez@bovemontero.com
Yolanda Pueyo
Gerent Laboral, Madrid
Email: ypueyo@bovemontero.com