COVID19

El passat dia 14 s’han publicat al Butlletí Oficial d’Estat (link) les mesures fiscals urgents per respondre a  l’impacte econòmic del COVID-19

 

En concret, es concedeix l’ajornament de l’ingrés del deute tributari només a aquells contribuents (persona o entitat) amb un volum d’operacions inferior a 6.010.121,05 EUR en l’any 2019.

 

Aquest ajornament serà aplicable, entre d’altres, a les retencions, ingressos a compte, repercussions de l’IVA i els pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats.

 

Podran ajornar-se els deutes que no excedeixin de 30.000 EUR sense necessitat d’aportar garantia.

 

L’ajornament serà de 6 mesos i no meritarà interès de demora (3,75%) durant els primers tres mesos de l’ajornament.

 

Aquesta mesura afectarà a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés de les quals finalitzi entre el 13 de març de 2020 fins el dia 30 de maig de 2020, ambdós inclosos.

 

L’Administració ha facilitat unes instruccions provisionals per sol·licitar l’ajornament (link).

 

A més, es suspenen els terminis administratius. La suspensió de termes i la interrupció de terminis s’aplicarà a tot el sector públic definit en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Així mateix, queden suspesos els terminis de prescripció i caducitat de qualsevols accions i drets durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i, si escau, de les pròrrogues que s’adoptessin.

 

Des de Bové Montero y Asociados el seguirem mantenint informat de qualsevol novetat sobre el COVID-19 que afecti a la seva empresa. En aquests moments difícils per a tots, el nostre equip segueix desenvolupant la seva activitat professional i està a la seva disposició per donar-li suport en tot el que necessiti.

 

Link a la comunicació de l’Administració Tributària.