Quick Fixes entrada en vigorQuick Fixes entrada en vigor

 

 

Finalment, i amb una mica de retard, el passat 5 de febrer de 2020 es va publicar el Reial Decret- llei 3/2020, pel qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol diverses Directives i Reglaments de la Unió Europea, que inclouen els nomenats “Quick Fixes” de l’IVA, que ja van ser objecte d’anàlisi en el nostre flash fiscal d’octubre 2019 (link).

Aquestes modificacions entraran en vigor el proper 1 de març de 2020.

 

  1. Mercaderies en consigna (“Call-off stock”)

Recordem que arran dels “Quick fixes”, aquells proveïdors que realitzin entregues intracomunitàries de béns en consigna i compleixin un seguit de requisits, deixaran d’estar obligats a registrar-se i presentar declaracions al país de destinació de les mercaderies.

Així és, amb la nova norma les “vendes de béns en consigna” queden excloses del concepte de “transfer” intracomunitari de béns i en conseqüència deixen d’estar subjectes a les (fins ara) obligacions formals en el país de destinació dels béns.

No obstant, en el país de sortida dels béns objectes de les vendes en consigna, s’haurà d’incloure aquesta informació en la declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (model 349) i en el llibre especial de determinades operacions intracomunitàries. Estan pendents de desenvolupament per ordre ministerial els aspectes més pràctics (per exemple, les noves claus de les obligacions formals).

 

  1. Operacions en cadena

La Directiva harmonitza a quina operació de la cadena de compravendes ha de vincular-se el transport i per tant quina compravenda s’ha de qualificar com a lliurament i adquisició intracomunitària de béns.

 

  1. NIF-IVA i declaració informativa recapitulativa

Com ja es va comentar en el nostre anterior flash fiscal, el legislador passa a tractar com a requisits materials el NIF-IVA i la correcta inclusió de l’operació en la declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries.

En aquest sentit, amb l’entrada en vigor dels Quick Fixes, s’estipulen com a requisits necessaris perquè una operació pugui ser considerada com a lliurament intracomunitari de béns exempt de l’IVA (i) que el comprador hagi comunicat prèviament al venedor un NIF-IVA vàlid i (ii) que l’operació s’hagi inclòs o es vagi a incloure en la declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries.

Si bé en la pràctica l’ús d’aquests requisits, al menys en l’ordenament espanyol, era ja habitual en les interpretacions de l’Administració Tributària, amb la nova normativa els mateixos es tornen obligatoris.

Addicionalment a aquests dos requisits, l’exempció de l’entrega intracomunitària queda també condicionada a que el NIF-IVA del comprador intracomunitari estigui donat d’alta en el sistema VIES amb anterioritat a la data d’emissió de la factura intracomunitària. En relació amb aquest requisit, pot sorgir algun problema de tipus pràctic per l’acreditació de la validesa d’un NIF-IVA en operacions realitzades amb anterioritat.

 

  1. Simplificació de la prova del transport

A diferència de les mesures anteriors, la simplificació de la prova del transport té efectes des de l’1 de gener de 2020, degut a que la seva regularització es va realitzar a través d’un Reglament europeu que té efectes directes sense necessitat de transposició.

L’adaptació espanyola realitza una remissió expressa a l’esmentat Reglament europeu, tot i que afegeix l’opció d’acreditar el transport mitjançant “qualsevol mitjà de prova admès en dret”.

 

Autora:

Tatiana Duque

Tatiana Duque
Assessora fiscal, Madrid
tduque@bovemontero.com