Clausula de cierre

 

 

 

On localitzar a l’efecte de l’IVA les prestacions de serveis quan ens trobem en un context internacional és de gran rellevància. En aquest sentit i generalment, en l’IVA els serveis prestats entre empresaris (B2B) es localitzen en seu del destinatari.

No obstant això, la clàusula de tancament fa una excepció a la regla i determina que certs serveis es localitzin i tributin en el territori d’aplicació de l’impost (TAI), quan el destinatari d’aquestes operacions es trobi establert fora de la Comunitat, però el servei s’usi o s’exploti de manera efectiva en el TAI.

Per tant, aquesta regla especial s’aplica quan (i) el servei estigui comprès en el llistat de serveis afectes, entre els quals es troben els de consultoria, advocacia, publicitat, etc.; (ii) el destinatari sigui un empresari establert fora de la Comunitat i (iii) el servei s’utilitzi o exploti de manera efectiva en el TAI. En aquests casos, el servei estarà subjecte a l’IVA espanyol.

En resolució de 28/3/2019, el Tribunal Econòmic Administratiu Central estableix que per al compliment del (iii) requisit s’exigeix que les operacions realitzades pel destinatari del servei s’han de localitzar-se en el TAI i existir una relació directa entre la prestació de serveis i l’activitat duta a terme pel destinatari dels mateixos. Ara bé, si resultés que els destinataris formals no són els reals de l’operació, podria aplicar-se igualment aquesta clàusula de tancament (relació indirecta).

L’aplicació d’aquesta clàusula en situacions en què hi ha una relació indirecta no és una qüestió pacífica, per la qual cosa s’hauria d’analitzar detingudament a cada casa concret.

Finalment, cal recordar que la Directiva IVA no preveu la transposició obligatòria d’aquesta clàusula de tancament a la normativa domèstica de cada Estat membre, Espanya és dels pocs que ha optat per la seva aplicació.

 

 

Autors:

Paula Piñeiro

Paula Piñeiro
Asesora Fiscal, Madrid
ppineiro@bovemontero.com
+34 91 561 54 14

Andreu Bové

Andreu Bové
Asesor Fiscal, Madrid
above@bovemontero.com
+34 91 561 54 14