AUDITORIA

La transparència en matèria d’informació financera és fonamental en el procés de presa de decisions; tant és així, que els organismes reguladors, – vetllant per l’interès públic-, han establert l’auditoria obligatòria per a les empreses que compleixen amb unes determinades magnituds, relatives a la seva xifra de negocis, import de l’actiu total i el nombre d’empleats. La major part de les auditories que es porten a terme corresponen a auditories estatutàries, si bé els usuaris d’informació financera requereixen també revisions, informes especials, etc., sempre dins del marc normatiu en matèria de normes d’auditoria de cada jurisdicció, l’origen del qual o font s’origina a les International Auditing Standards (ISA’s).

  • Auditoria de comptes anuals
  • Revisions limitades
  • Auditories de compra o venda de societats
  • Auditories del paquet de consolidació
  • Experiència en IRFS, US GAAP, UK GAAP, HGB alemany
  • Auditories d’entitats i empreses del Sector Públic
  • Unitat Concursal i Administració Judicial
  • Estat d’informació no financera (EINF)